Koło "Wędrówki Żaka Przedszkolaka"


Zajęcia koła „Wędrówki Żaka przedszkolaka” odbywają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca w godz. 15.40 do 15.10. Opiekunem koła jest mgr Beata Jargot. Koło realizuje program wychowawczo – edukacyjny z elementami  treści  patriotycznych „WĘDRÓWKI  ŻAKA  PRZEDSZKOLAKA” przeznaczony dla dzieci 5 - 6 - letnich autorstwa mgr Zofii Dahms, mgr Beaty Jargot i mgr Ewy Tomasik.

Cele główne
 1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 2. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 4. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 5. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 
Cele szczegółowe 
 1. Dziecko identyfikuje się z symbolami narodowymi, zna godło i flagę państwową, zna polski hymn, zna legendę o powstaniu państwa polskiego, odwiedza miejsca pamięci narodowej.
 2. Dziecko bogaci swoją wiedzę na temat uroków własnej miejscowości i najbliższej okolicy, zna nazwę swojej miejscowości, zna ważniejsze instytucje, zna legendę o jej powstaniu, wykonuje album o swojej miejscowości.
 3. Dziecko nabywa szacunku do ludzi, którzy rozsławili naszą miejscowość i nasz kraj - poznaje postacie sławnych Polaków.
 4. Dziecko zna różnorodność regionów, w szczególności krajobraz i kulturę, zwraca uwagę na piękno naszego kraju.
 5. Dziecko w sposób aktywny spędza wolny czas z rodziną, uczestniczy w spacerach i wycieczkach, przebywa na świeżym powietrzu.
 6. Dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

PASOWANIE NA ŻAKA PRZEDSZKOLAKA

 Na pierwszym zajęciu dzieci zapoznały się z tematyką koła oraz zostały uroczyście pasowane na Żaka Przedszkolaka, otrzymując plakietki – symbol przynależności do koła.