INNOWACJA ,,WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA"

Program wychowawczo-edukacyjny z elementami treści patriotycznych pt. „WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA” 

          Przedszkole, dzięki swoim funkcjom ma sprzyjające warunki do realizacji edukacji regionalnej i patriotycznej. Aby uczynić ją atrakcyjną i przystępną dla dzieci w wieku przedszkolnym należy odwoływać się zgodnie z zasadą przystępności do tego, co dziecku znane, bliskie i drogie, z czym się chce identyfikować. Dziecko wtedy chętnie włącza się w nurt lokalnych wydarzeń, a przez bezpośrednie kontakty społeczne w swoim środowisku zdobywa wiele cennej wiedzy, umiejętności, doświadczeń.
           W tym celu zespół nauczycieli w składzie: mgr Ewa Tomasik, mgr Beata Jargot, mgr Zofia Dahms opracował program wychowawczo-edukacyjny z elementami treści patriotycznych pt. „WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA” przeznaczony do realizacji w grupach dzieci starszych (5 i 6 – latków). 
Treści zawarte zostały w poszczególnych kręgach tematycznych:
KRĄG - ŻAK PRZEDSZKOLAK POZNAJE SWOJE MIASTO
KRĄG - ŻAK PRZEDSZKOLAK POZNAJE SYLWETKI LUDZI, KTÓRZY ROZSŁAWILI
            NASZĄ MIEJSCOWOŚĆ I NASZ KRAJ
KRĄG - ŻAK PRZEDSZKOLAK MIESZKA W POLSCE
KRĄG - ŻAK PRZEDSZKOLAK KOCHA SWOJĄ OJCZYZNĘ
 

Cele główne programu to:

  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

           Żadne słowa nie są w stanie zastąpić autentycznego przeżycia. Przedszkolne spacery, wycieczki są najlepszym sposobem poznania otaczającego świata, rozbudzania patriotyzmu lokalnego i poznawania miejsc pamięci narodowej. Podczas uroczystości i spotkań z ciekawymi ludźmi dzieci poznają symbole narodowe oraz aktywnie włączą się w życie rodzinnej miejscowości. Poznając legendy i historię państwa, wkroczą w krąg narodowej kultury. W celu rozszerzenia oddziaływania programu zakłada się aktywne włączenie rodziców w realizację wybranych treści.